Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

добро пожаловать ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΠΛΕΟΝ!


Με το Β.Δ. 9/11-4-1938 ολόκληρη η Κρήτη χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1366/1938 "περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κ.λπ." με συνέπεια την απαγόρευση με ποινή απόλυτης ακυρότητας κάθε εμπράγματης δικαιοπραξίας ή άλλης ενοχικής σχέσεως ή μισθώσεως πέραν της τριετίας ή παραχώρησης της χρήσης ακινήτου σε αλλοδαπό.

Στο νομοσχέδιο «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της ‘Αμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας» που υπερψηφίστηκε (όπως φαίνεται στον ιστοχώρο της βουλής) πριν μία εβδομάδα από τη βουλή, στο άρθρο 114 ορίζεται ότι:

"... β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο β ́ ως εξής: «β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.» γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις του α.ν. 376/1936 (Α ́ 546) διατηρούνται σε ισχύ.»"

Το άρθρο 31 του Ν. 1892/1990 όριζε ως σήμερα τα εξής:
"1. Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργείται ο Α.Ν. 1366/1938 (ΦΕΚ 310). 2. ∆ιατηρούνται σε ισχύ α) οι διατάξεις του Ν.∆. της 22.6.1927, καθώς και τα διατάγματα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26, β) οι διατάξεις του Ν. 376/1936 (ΦΕΚ 546)."

Συνεπώς το τροποποιηθέν άρθρο 31 θα ορίζει τα εξής:
"1. Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργείται ο Α.Ν. 1366/1938 (ΦΕΚ 310). Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
2. «2. Οι διατάξεις του α.ν. 376/1936 σε ισχύ.»"

Περιμένοντας λοιπόν τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ, και με βάση τα παραπάνω, για την περιοχή μας δεν θα επιβάλεται πλέον η λήψη άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή οτιδήποτε τέτοιο για την αγορά ακίνητης περιουσίας από κάποιον εκτός ΕΕ. Καλό ή κακό θα το μάθουμε. Εγώ προσωπικά καλό το βρίσκω αφού, ούτως ή άλλως, δεν έχω ακούσει να απορρίπτεται και καμία αίτηση, αλλά γραφειοκρατικό καθαρά θέμα ήταν. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην περιοχή μας προσεχώς...

до свидания!